Souhlas s užíváním cookies Naše webové stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejímu správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies
0

Máte to tam!

Kategorie

články

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

 1. Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím prostřednictvím internetových stránek na adrese www.kitos.cz.
 2. Tento nákupní řád je závazným ustanovením a upravuje a vymezuje vzájemný obchodní vztah, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále kupující) a provozovatelem (dále prodávající) internetového obchodu, kterým je U.T.C. spol. s.r.o., Zděbradská 94, 251 01 Říčany - Jažlovice – exit 11, IČ: 43000550, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis.zn. C 4436.
 3. Kupujícím je spotřebitel - osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své obchodní či podnikatelské činnosti nebo s ní jinak jedná.
 4. Kupující je povinen před objednáním zboží seznámit se s obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem.

B. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

 1. Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, pokud není mezi stranami výslovně sjednána záloha či jiná platba,
  3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
  4. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v provozovně prodávajícího je náklad na dodání zboží 0,- Kč;
  5. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího;
   4. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   5. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   6. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   7. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   8. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   9. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   10. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   11. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
   12. spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
   13. kupující může uplatnit též možnosti mimosoudního řešení případného sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr a postupovat dle pravidel tam uvedených. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  6. V souladu s legislativou ČR - Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.“

    

C. Objednací podmínky

 1. Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kitos.cz. Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.
 3. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu na adrese www.kitos.cz, kdy kupující vloží zboží do elektronického košíku. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávkový formulář e-shopu obsahuje mimo jiné informace o zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním. 
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “objednat”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pro kupujícího závazné.
 5. Smlouva je uzavřena tím, že prodávající odešle potvrzení o přijetí a potvrzení objednávky s uvedením specifikace zboží, včetně termínu a způsobu dodání zboží na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen „smlouva“). Potvrzení bude obsahovat aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího popř. odkaz na tyto dokumenty. Přijetím nabídky ze strany kupujícího s dodatkem nebo odchylkou není smlouva uzavřena.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem (obchodními podmínkami) a že s nimi souhlasí. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.
 8. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.
 9. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
 10. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo v souladu s právními předpisy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat výslovně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve  smlouvě mají přednost.

D. Ceny

 1. Cena zboží je smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží, a to včetně uvedení DPH.
 2. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
 3. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu kitos.cz jsou zobrazovány jako konečné včetně DPH. Cena nezahrnuje dopravu, která je kupujícímu  účtována samostatně podle druhu zboží a konkrétního způsobu zvolené dopravy.
 4. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
 5. Cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

E. Platební podmínky

Kupující uhradí cenu zboží takto:

 1. V hotovosti na dobírku při dodání objednaného zboží Českou poštou
 2. Hotovostí nebo platební kartou při převzetí zboží od smluvního přepravce.
 3. Platba kartou online - podporované typy karet: VISA Electron, VISA, MasterCard a Maestro (v případě, že Vaše vydavatelská banka jej zařadila do systému 3D-Secure). Po dokončení objednávky budete vyzváni k výběru typu karty a kliknutím na tlačítko "Provést platbu" budete automaticky přesměrováni na platební bránu České spořitelny, na které platbu dokončíte.
 4. Budete vyzváni k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty.
  Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti. O výsledku transakce jste informováni e-mailem.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

 • Platba hotovostí či platební kartou v centrále prodávajícího
 • Platba hotovostí či platební kartou na pobočkách Zásilkovny
 • Dobírka DPD 35,-Kč
 • Dobírka PPL 35,-Kč
 • Dobírka GLS 35,-Kč
 • Dobírka Zásilkovna 45,-Kč
 • Platba kartou MasterCard nebo Visa ZDARMA

Pro zásilky nad 1500-Kč (vč.DPH) v rámci ČR je cena za způsob platby ZDARMA. 

F. Dodací podmínky

Platné na území České republiky:

 1. V případě osobního odběru v centrále prodávajícího nebo na prodejnách Kitos je zboží rezervováno po dobu sedmi dnů od potvrzení objednávky.
 2. Zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty nebo smluvního přepravce na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 3. V případě REZERVACE zboží na prodejnách KITOS je zboží rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 4. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Balné je ZDARMA. REZERVACE na pobočkách Kitos je vždy ZDARMA.
 5. Náklady na odeslání zboží jsou závislé na způsobu platby a hodnotě zboží. Má-li objednané zboží hodnotu vyšší než 1499,-Kč (i po odečtení veškerých slev), doručí prodávající kupujícímu zboží na své náklady. V případě platby zboží na dobírku jsou k objednávce připočteny náklady dle aktuální sazby uvedené na internetových stránkách při objednávce zboží.
 6. V případě, že má prodávající nabízeného zboží skladem, je prodávající schopen odeslat zboží kupujícímu do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže ovlivnit doručovací doby České pošty a smluvního přepravce. V případě, že není prodávající schopen zajistit odeslání zboží kupujícímu do 48 hodin, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky. U dodání objednávky na výdejní místa Kitos  je dodací lhůta 5 pracovních dnů. Pokud se dodací doba protáhne domluví prodávající s kupujícím způsob realizace této objednávky. U rezervace zboží na probočkách Kitos je dodací lhůta v rámci jednoho pracovního dne s ohledem na otevírací dobu zvolené pobočky (prodejní doba poboček Kitos je uvedena zde ). V případě, že prodávající není schopen zajistit rezervaci kompletní objednávky, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této rezervace - objednávky. 
 8. Kupující bere na vědomí, že v případě rezervace zboží na pobočce Kitos je prodávajícím společnost Kitos s.r.o se sídlem Zděbradská 94, 251 01 Říčany-Jažlovice – exit 11, IČ: 26262878, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis.zn. C 190831.
 9. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo přepravce.

Přehled možných způsobů doručení objednaného zboží a jejich ceny pro:

 • Smluvní přepravce DPD 130,-Kč
 • Smluvní přepravce PPL 130,-Kč
 • Smluvní přepravce GLS 130,-Kč
 • Osobní odběr v centrále prodávajícího na adrese Zděbradská 94, 251 01 Říčany-Jažlovice – exit 11 -  ZDARMA
 • Zásilkovna 76,-Kč (maximální hmotnost zásilky 5kg a maximální součet všech tří stran zásilky 120cm)
 • Zásilkovna DOMŮ 130,-Kč (maximální hmotnost zásilky 5kg a maximální součet všech tří stran zásilky 120cm)

Pro zásilky nad 1500,-Kč (vč.DPH) v rámci ČR je doprava ZDARMA. 

G. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

 1. Kupující může zrušit objednávku zboží kdykoliv před jeho odesláním, a to telefonicky na čísle +420 731 128 629 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího shop@kitos.cz.
 2. Dle podmínek uvedených v sekci B tohoto nákupního řádu a dle ustanovení § 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, osobně v sídle prodávajícího, emailem apod.
 3. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách prodávajícího, kde musí být uvedeno mimo jiné datum objednávky ve formátu DD.MM.RRRR, číslo objednávky, číslo účtu na které je vrácení peněz požadováno, datum a podpis kupujícího a forma a datum odeslání zboží na adresu prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře bez zbytečného odkladu v textové podobě.
 4. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 5. Zboží musí být odesláno prodávajícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží, které má kupující v úmyslu vrátit, by neměl nijak poškozovat, nepřiměřeně zkoušet či používat a měl by jej nejlépe vrátit v původním obalu a kompletní. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura), nebo jiný důkaz o úhradě (např.výpisem z bankovního účtu). Pokud zakoupené zboží nemá originální obal, zboží je opravitelným způsobem poškozené nebo nekompletní prodávající má možnost započíst si náhradu vzniklé škody.
 6. Na základě řádného odstoupení od smlouvy a takto vráceného zboží budou kupujícímu vráceny peníze za objednané zboží stejným způsobem, jakým je od něj prodávající přijal. Jiným způsobem lze vrátiti pouze v případě, že spotřebitel s takovým způsobem souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady. K vrácení peněz dojde nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy s tím, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Pokud jde o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tak spotřebitel nese náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu.
 8. Poplatky za poštovné a balné jsou kupujícímu vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.
 9. Vzorový formulář ke stažení zde.

H. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech:

 1. Kdy není schopen doručit zboží v daném termínu.
 2. Kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího.
 3. V případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
 4. Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
 5. Při nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu či při dodání zboží

V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo vrácena poštou na jeho adresu.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění sjednaného závazku, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V těchto případech nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody.

I. vady zboží, záruka, reklamace

 1. Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením aktuálně platných právních předpisů, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení předchozího článku I. bod 2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Kupující spotřebitel může svá práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou upraveny v reklamačním řádu.
 7. Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.
 8. Rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění vad zboží, stejně jako postup vyřízení vad naleznete v Reklamačním řádu.
 9. V případě rezervace zboží na pobočkách Kitos se případné reklamace řeší přímo na pobočce Kitos a probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.
 10. Osobní vyzvednutí objednávky na prodejnách Kitos:
  • zákazník má právo zakázku před převzetím na prodejně Kitos zkontrolovat. V případě poškození zásilky sepíše personál prodejny Kitos se zákazníkem protokol a neprodleně zahájí s provozovatelem eshopu jednání o nápravě a dodání nového zboží.  O průběhu reklamace bude zákazník informován provozovatelem eshopu. Pokud zákazník zjistí vadu na výrobku později, obrátí se co nejdříve na provozovatele eshopu.
  • objednávku lze opravit nebo zrušit pouze u provozovatele eshopu.

J. Ochrana osobních údajů, uživatelský účet

 1. Prodávající (dále též jako „Správce“) zpracovává všechny údaje kupujícího v rozsahu údajů poskytnutých při registraci a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IČ, DIČ, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo a pro účely plnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, na základě objednávky, jejíž stranou je kupující jako subjekt údajů, a to po dobu trvání kupní smlouvy, reklamačních lhůt na zboží dle kupní smlouvy a dále po dobu trvání oprávněných zájmů Správce a promlčecích lhůt v případě uplatnění nároku u příslušného soudu.
 2. Zpracování nájemcových osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy či obchodních podmínek.
 6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.
 7. Správce zpracovává osobní údaje manuálně. Správce se zavazuje osobní údaje nájemce nepředávat třetím osobám mimo smluvních partnerů Správce, jakožto oprávněných zpracovatelů poskytujících Správci služby v rámci výkonu jeho činnosti. Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 8. Kupující svým podpisem potvrzuje, že byl Správcem poučen o právech a povinnostech dle čl. 15 – 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k osobním údajům a právu na opravu nesprávných či neaktuálních osobních údajů, právu být informován, které konkrétní osobní údaje jsou o něm zpracovány a v jakém rozsahu. Správce je na základě žádosti povinen prokázat, že zpracování poskytnutých osobních údajů probíhá pro výše uvedený účel a pokud bude mít kupující za to, že Správce zpracovává jeho osobní údaje protiprávně, může žádat od Správce vysvětlení a nápravu včetně, nikoliv však výhradně, doplnění, opravy, omezení zpracování nebo likvidace (výmazu) osobních údajů.
 9. Kupující si je vědom toho, že u Správce může kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů a stížnost k dozorovému úřadu.
 10. E-mailová adresa Správce pro uvedené uplatnění výše uvedených práv je: b2c.gdpr@kitos.cz.
 11. Nájemce je výše uvedená práva oprávněn uplatnit také písemnou žádostí zaslanou na adresu sídla Správce.

K. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem. Na práva a povinnosti, která nejsou těmito obchodními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především pak zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 2. Vztahy a případné spory, které mezi stranami vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 3. Jsou-li některé části těchto obchodních neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení.
 4. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či upravovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 28.12.2021.

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti prodávajícího nebo přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží, je povinen je nepřevzít, vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit zástupcem prodávajícího nebo přepravcem. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 2. Prodávající vystaví ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad, se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, atd). Na žádost spotřebitele poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo, obsah a rozsah poskytované záruky, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.
 3. V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží vadu, má právo na reklamaci zboží. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Vadu je kupující povinen vůči prodávajícímu vytknout nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží.
 4. Kupující spotřebitel může svá práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 5. V případě, že byla na zboží poskytnuta záruka za jakost, je kupující oprávněn uplatnit právo za vady zboží v záruční době.
 6. Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku za jakost v délce 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele. Záruku za jakost pro kupující podnikatele může být stanovena v případě, že ji konkrétní dovozce či výrobce zboží poskytuje.
 7. Pokud je poskytována prodloužená záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky v záručním listě. Záruční doba se nevztahuje na dárky a příbaly ke zboží.
 8. Prodávající neodpovídá za vady a reklamace není oprávněná ani v případě smluvní záruky za jakost mimo jiné v těchto případech:
  • je-li vada na věci (zboží) již v době převzetí kupujícím a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny (např. zboží 2. jakosti), nebo se jedná o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla opotřebením zboží (nebo jeho dílů) způsobené nevhodným a/nebo častým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutí životnosti). Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
  • vada je způsobena kupujícím a vznikla prokazatelně nesprávným užíváním zboží, (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu zboží či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného zboží), skladováním, nesprávnou údržbou či instalací, anebo jiným nesprávným jednáním;
  • kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, resp. se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy;
  • vada vznikla prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, nebo v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (např. živelnou katastrofou);
  • nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo se předložený záruční list nevztahuje k reklamovanému zboží.

Postup při uplatňování reklamace

 1. Reklamace se uplatňuje písemně, emailem (shop@kitos.cz) nebo osobně na adrese provozovatele eshopu www.kitos.cz (UTC spol. s r.o., Zděbradská 94, Jažlovice-Říčany, 251 01). Kupující doručí reklamované zboží osobně nebo obyčejnou zásilkou (prosím neposílejte zboží na dobírku, bude odmítnuto a vráceno zpět odesílateli) v kompletním stavu prodávajícímu v originálním obalu nebo v obalu vyhovujícím přepravním podmínkám.
 2. V případě rezervace zboží na pobočkách Kitos se reklamace řeší jen přímo na pobočkách Kitos.
 3. Kupujícího ke zboží připojí podrobný popis závady na reklamačním listě a doklad prokazující, že reklamované zboží bylo zakoupeno v provozovně prodávajícího nebo v internetovém obchodě prodávajícího doložením dokladu o zakoupení zboží a záručního listu (pokud byl ke zboží vystaven).
 4. Při uplatnění reklamace obdrží kupující reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vyřízení reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrdí svým podpisem. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné porušení smlouvy.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být pro kupujícího spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (neplatí pro kupující podnikatele), pokud se strany  nedohodnou na delší lhůtě.
 6. Náklady na reklamaci, resp. účelně vynaložené náklady na uplatnění práva z  vad, které kupujícímu spotřebiteli vznikly, musí být uplatněny do jednoho měsíce po vyřízení reklamace. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Později uplatněné náklady nebudou v případě námitky prodávajícího, že tyto nebyly uplatněny včas, soudem přiznány

Podstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na:
  1. dodání nové věci nebo chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
  2. opravu věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy s právem na vrácení kupní ceny.
 2. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo pouze na bezplatné odstranění vady.
 3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, nejpozději do 3 dnů. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li prodávající opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

 1. V případě, že vadou prodané věci došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.
 2. V případě, že vada je odstranitelná, má kupující vždy výhradně právo pouze na odstranění vady opravou věci.
 3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od smlouvy či poskytnutí slevy z ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Závěrečné ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 21.8.2017. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Aktualiazace 14.2.2023